Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Diweddariad Mis Mehefin

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym nawr yn cynnal amryw o weithgareddau awyr agored ar gyfer plant, teuluoedd ac oedolion er mwyn iddynt ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Rydym hefyd yn parhau i gynnig ystod eang o weithgareddau ar-lein am ddim. Mae'r posteri isod yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig. 

Mae rhai o'n gweithgareddau hefyd yn digwydd dros ein tudalen Facebook hefyd sef: http://://www.facebook.com/menterbgtm 

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau, e-bostiwch post@menterbgtm.cymru

Aelod Newydd!

Helo bawb, Marged Elin dwi a fi di’r aelod diweddaraf i dîm Menter iaith BGTM. 👋

Dwi’n wreiddiol o Gaernarfon, tref y Cofis, ond nawr yn byw yng Nghaerdydd. Astudiais y Gymraeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac ar ôl graddio ffansiais her newydd; felly symudais i’r brif ddinas. Rwy’n mwynhau yma’n arw ac yn edrych ymlaen at gael dechrau ar yr her nesaf yn fy swydd newydd wrth helpu hyrwyddo a datblygu’r iaith yn Sir Fynwy.

Credaf mai cyd-weithio a chynnal partneriaeth dda gyda mudiadau eraill a phobl yr ardal yw un o hanfodion y swydd hon ac felly dwi’n awyddus iawn i glywed unrhyw syniadau neu argymhellion sydd gennych chi. Felly, plis peidiwch a bod yn ddiarth, cysylltwch ar bob cyfrif.

marged@menterbgtm.cymru

Clybiau Cinio Cymraeg

🍽Cyfle i ddod am ginio a sgwrsio yn y Gymraeg🍽 Mae'r clybiau hyn yn cael eu rhedeg ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Gwent.

Be well? Croeso i ddysgwyr a siardwyr Cymraeg. 

🌟Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19, mae'r nifer sydd yn cael dod yn gyfyngedig felly mae'n hanfodol eich bod yn cofrestru drwy e-bostio Marged: marged@menterbgtm.cymru 🌟

 

 

 

 

 

Teithiau Cerdded 

Nawr bod pethau yn dechrau agosau at normalrwydd mae ein teithiau cerdded ni yn gallu cymryd lle yn wythnosol. Felly eisiau cyfle i siarad a sgwrsio dros baned yn y Gymraeg?  Darllenwch y manylion isod.

 

 

 

 

Amser Chwarae

O ddydd Iau, 17 Medi 2020 ymlaen byddwn yn cynnal sesiynau Amser Chwarae ar Zoom bob dydd Iau am 4:45pm ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 6. Bydd y plant yn cael y cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau gwahanol, cymdeithasu gyda phlant eraill o ysgolion gwahanol ar draws Gwent a defnyddio'u Cymraeg tu allan i'r ysgol wrth gael hwyl. Mae bwcio yn hanfodol.

Archebwch le trwy Eventbrite:

http://chwarae.eventbrite.co.uk neu e-bostiwch: post@menterbgtm.cyrmu

 

 

Sgwrs dros Skype

Mae ein grwpiau sgwrsio yn parhau ar lein, croeso i bawb sydd eisiau sgwrsio ac ymarfer eu Cymraeg! Ymunwch â'n grŵp Skype trwy e-bostio: post@menterbgtm.cymru. Bydd Marged, Jo neu Sioned  ar lein pob dydd o 10-11yb er mwyn siarad dros Skype.

 

Ffitrwydd gyda Elin Wyn 

Hoffech chi gadw'n heini yn ystod y cyfnod clo? Ymunwch ag Elin Wyn am sesiwn ffitrwydd. Pob Dydd Gwener. Mwynhewch a chofiwch byddwch yn ofalus wrth cymryd rhan.

https://www.facebook.com/menterbgtm

 

 

 

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd