Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Diweddariad Covid-19 

10/08/2020 - Diweddariad Covid-19: Rydym yn ymwybodol ein bod ni gyd yn araf bach yn symud tuag at normalrwydd. Ar hyn o bryd rydym yn parhau i gynnig ystod eang o weithgareddau ar-lein am ddim ac hefyd ambell weithgaredd awyr-agored ar gyfer plant, teuluoedd ac oedolion er mwyn iddynt ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ebostiwch post@menterbgtm.cymru

 

Gweithgareddau yn y Gymuned

Canu gyda Ffa-la-la

 

 

Clwb Cerdded ym Mharc Pont-y-pŵl

 

Mae ein digwyddiadau awyr-agored yn dychwelyd! Hoffech chi ymuno â'n Clwb Cerdded ym Mharc Pont-y-pŵl? Anfonwch e-bost at post@menterbgtm.cymru i gofrestru AM DDIM!

Cynhelir sesiynau ar y dyddiadau canlynol:

11 Awst
18 Awst
25 Awst

Byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â Coronafeirws ac yn cadw 2m o bellter. Mae bwcio o flaen llaw yn hanfodol - post@menterbgtm.cymru

 

 

 

Taith Gerdded Cronfa Ddŵr Llandegfedd 

Dewch i ymuno â ni ar ein taith gerdded o gwmpas cronfa ddŵr Llandegfedd ar y 18eg o Fedi. Cyfle gwych i siarad Cymraeg sy'n addas ar gyfer siaradwyr rhugl neu ddysgwyr Cymraeg. Byddwn yn cwrdd tu fas i'r ganolfan ymwelwyr am 1yp

Mae bwcio yn hanfodol ac os rydych eisiau dod ar y daith, cysylltwch gyda Josh: joshua@menterbgtm.cymru . Byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â Coronafeirws ac yn cadw 2m o bellter.

 

Gweithgareddau ar-lein Menter Iaith BGTM

Mae'r Fenter nawr yn cynnig gweithgareddau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys Sgwrs dros Skype, cwis , celf a chrefft a llawer mwy. Mae'r poster o dan yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig ar-lein.

Mae rhai o'n gweithgareddau yn digwydd dros ein tudalen Facebook sef: https://www.facebook.com/menterbgtm  

 

AMSER CHWARAE 

O ddydd Iau, 17 Medi 2020 ymlaen byddwn yn cynnal sesiynau Amser Chwarae ar Zoom bob dydd Iau am 4:45pm ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 6. Bydd y plant yn cael y cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau gwahanol, cymdeithasu gyda phlant eraill o ysgolion gwahanol ar draws Gwent a defnyddio'u Cymraeg tu allan i'r ysgol wrth gael hwyl. Mae bwcio yn hanfodol.

Archebwch le trwy Eventbrite:

http://chwarae.eventbrite.co.uk

neu e-bostiwch:

post@menterbgtm.cyrmu

 

Grŵp Cymorth Rhieni

Ydych chi'n rhiant sydd yn chwilio am gymorth gyda'r iaith Gymraeg?
Ymunwch â'n Grŵp Cymorth Rhieni er mwyn derbyn cymorth ieithyddol a hefyd derbyn mynediad at weithgareddau addysgiadol Cymraeg ar gyfer blant o bob oedran am ddim. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech chi ymuno, cysylltwch â ni ar Facebook neu anfonwch neges e-bost, post@menterbgtm.cymru

 

Sgwrs dros Skype

Mae ein grwpiau sgwrsio yn parhau ar lein! Ymunwch â'n grŵp Skype trwy e-bostio: post@menterbgtm.cymru . Mae Josh ar lein pob dydd o 10-12 er mwyn siarad dros Skype.

Sgwrs Dros Ffôn

Os rydych yn edrych i siarad bach o Gymraeg dros y ffôn, Mae Josh neu Delyn ar gael i sgwrsio. Cysylltwch gyda ni os oes diddordeb gyda chi!

 

Cwis Facebook Live 

Pob dydd Mawrth yn fyw ar ein tudalen Facebook, mae cwis y Fenter. Bydd y cwis yn dechrau am 4yp a chroeso cynnes i bawb ymuno. 

Scrabble Cymraeg

Dewch i chwarae Scrabble Cymraeg ar lein gyda Josh pob dydd Mercher 0 2-3. I gofrestru lle neu unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Josh: joshua@menterbgtm.cymru
 

 

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd