Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Diweddariad Covid-19 

10/08/2020 - Diweddariad Covid-19: Rydym yn ymwybodol ein bod ni gyd yn araf bach yn symud tuag at normalrwydd. Ar hyn o bryd rydym yn parhau i gynnig ystod eang o weithgareddau ar-lein am ddim ac hefyd ambell weithgaredd awyr-agored ar gyfer plant, teuluoedd ac oedolion er mwyn iddynt ddefnyddio ac ymarfer eu Cymraeg. Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ebostiwch post@menterbgtm.cymru

 

Aelod Newydd i'r Tîm

 

Croeso mawr i'n Swyddog Datblygu newydd ar gyfer ardal Blaenau Gwent a Thorfaen, Sioned Davies! Mae Sioned yn edrych ymlaen at ddarparu a hyrwyddo weithgareddau o fewn yr ardal a datblygu perthynas gyda grwpiau cymunedol.

Ychydig am Sioned...

O ble ti'n dod? Yn wreiddiol mi ydw i’n dod o'r Gogledd ddim yn bell o'r Wyddgrug ond wedi bod yn byw yng Nghaerdydd rwan am 5 mlynedd.

Be' ti'n mwynhau am y swydd? Newydd ddechrau ond dwi’n edrych ymlaen at weithio gydag ystod eang o bobl a hefyd dod i nabod ardal wahanol.

Hoff bethau? Cymdeithasu gyda teulu a ffrindiau, mynd allan am fwyd a gwylio cyfres dda ar Netflix

Cas bethau? Pry cop a coronafirws!

 

 

 

Gweithgareddau yn y Gymuned

Taith Gerdded Coed Gwent 


Gweithgareddau ar-lein Menter Iaith BGTM

Mae'r Fenter nawr yn cynnig gweithgareddau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys Sgwrs dros Skype, cwis , celf a chrefft a llawer mwy. Mae'r poster o dan yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei gynnig ar-lein.

Mae rhai o'n gweithgareddau yn digwydd dros ein tudalen Facebook sef: https://www.facebook.com/menterbgtm  

 

AMSER CHWARAE 

O ddydd Iau, 17 Medi 2020 ymlaen byddwn yn cynnal sesiynau Amser Chwarae ar Zoom bob dydd Iau am 4:45pm ar gyfer plant dosbarth derbyn i flwyddyn 6. Bydd y plant yn cael y cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau gwahanol, cymdeithasu gyda phlant eraill o ysgolion gwahanol ar draws Gwent a defnyddio'u Cymraeg tu allan i'r ysgol wrth gael hwyl. Mae bwcio yn hanfodol.

Archebwch le trwy Eventbrite:

http://chwarae.eventbrite.co.uk

neu e-bostiwch:

post@menterbgtm.cyrmu

 

Grŵp Cymorth Rhieni

Ydych chi'n rhiant sydd yn chwilio am gymorth gyda'r iaith Gymraeg?
Ymunwch â'n Grŵp Cymorth Rhieni er mwyn derbyn cymorth ieithyddol a hefyd derbyn mynediad at weithgareddau addysgiadol Cymraeg ar gyfer blant o bob oedran am ddim. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech chi ymuno, cysylltwch â ni ar Facebook neu anfonwch neges e-bost, post@menterbgtm.cymru

 

Sgwrs dros Skype

Mae ein grwpiau sgwrsio yn parhau ar lein! Ymunwch â'n grŵp Skype trwy e-bostio: post@menterbgtm.cymru . Mae Josh ar lein pob dydd o 10-12 er mwyn siarad dros Skype.

Sgwrs Dros Ffôn

Os rydych yn edrych i siarad bach o Gymraeg dros y ffôn, Mae Josh neu Delyn ar gael i sgwrsio. Cysylltwch gyda ni os oes diddordeb gyda chi!

 

Cwis Facebook Live 

Pob dydd Mawrth yn fyw ar ein tudalen Facebook, mae cwis y Fenter. Bydd y cwis yn dechrau am 4yp a chroeso cynnes i bawb ymuno. 

Scrabble Cymraeg

Dewch i chwarae Scrabble Cymraeg ar lein gyda Josh pob dydd Mercher 0 2-3. I gofrestru lle neu unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Josh: joshua@menterbgtm.cymru
 

 

Cwis i Blant 

 

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd