Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Dathliad Dydd Gwyl Dewi - St David's Day Celebration
Chwefror 29 February 1:30-4pm - Canolfan Hamdden Pont-y-pŵl / Pontypool Leisure Centre


  

Dewch i ddathlu traddodiad a diwylliant Cymreig gyda'n digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi yng Nghanolfan Hamdden Pont-y-pŵl ar y 29ain o Chwefror. Diwrnod llawn hwyl i'r teulu gydag amryw o weithgareddau yn cynnwys peintio wynebau, stondinau, cerddoriaeth, gemau i'r plant a llawer mwy. Mynediad am ddim!

Clybiau Brecwast Y Fenni a Chas-gwent

Pwysig - Newid dyddiad 

Mae Clwb Brecwast Y Fenni nawr yn digwydd ar y 2il Sadwrn o bob mis. Felly dyddiad Clwb Brecwast nesaf Y Fenni bydd Chwefror 8fed. Bydd Clwb Brecwast y Fenni yn cwrdd yn y Trading Post rhwng 9:00 a 10:30. Rydym yn cwrdd ar y llawr 1af yn y caffi.

 

Bydd Clwb Brecwast Cas-gwent yn cwrdd ar y 4ydd Sadwrn y mis sef y 22ain o Chwefror. Bydd Clwb Brecwast Cas-gwent yn cwrdd yn nhafarn y Lime Tree, Heol y Santes Fair, Cas-gwent, rhwng 10:30 a 12:00. 

Croeso cynnes i bawb!

 

Peidiwch anghofio am ein Clybiau Coffi a Thrafod wythnosol yn y Fenni, Pontypwl, Tredegar, Glyn Ebwy, Trefynwy, Cas-gwent a'r Blaenau.

 

Beth sydd ymlaen?

Oes digwyddiad gyda’ch grŵp chi? Beth am ychwanegu eich digwyddiad i’n Calendr? Dilynwch y ddolen i’n Calendr a chliciwch y botwm ‘Add Event’. Bydd y digwyddiad yn ymddangos unwaith i un o’n swyddogion gymeradwyo’r neges.

 

Amdanom Ni

Cafodd Menter Iaith BGTM ei sefydlu yn 2007 sy’n ei gweud hi’n un o’r Mentrau mwyaf ifanc ymysg y 22 sydd ledled Cymru. Mae’r Fenter yn gweinyddu y tair sir – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

..mwy

Gweithgareddau

Mae Menter BGTM yn trefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol i bobl o bob oedran. Mae croeso i bawb yn ein gweithgareddau - dysgwyr, siaradwyr rhugl ac i'r sawl sy'n gefnogol i'r iaith er eu bod nhw ddim yn ei siarad hi. Mae mynychu’r digwyddiadau yn ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd ac i ddod i nabod y siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned.

..mwy

Ysgolion

Mae’r Fenter yn gweithio’n agos gyda nifer o ysgolion lleol er mwyn creu cyfleoedd diddorol i ddisgyblion defnyddio’r iaith ac i gyfoethogi eu dealltwriaeth/profiad o ddiwylliant Cymraeg. Mae’r dolenni isod yn esbonio sut mae’r Fenter yn cefnogi defnydd yr iaith yn ysgolion ein hardal.

..mwy

Clybiau Carco

Mae ein Clybiau Carco yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i ddarparu’r gofal plant a chyfle i chwarae o’r safon gorau mewn amgylchedd braf, llawn gofal lle gall plant ddysgu.

..mwy

Cerddoriaeth

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.

..mwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol.

..mwy

Calendr

I weld ein holl ddigwyddiadau, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau.

..mwy

Newyddion

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Llywodraethu’r Fenter

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan....

..mwy

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd