Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Job Opportunities

Swyddi Gwag - Prif Swyddog + Tendr Swyddog Digidol

 Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

www.menterbgtm.cymru

Prif Swyddog

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn chwilio am Brif Swyddog i arwain Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) fel Sefydliad Corfforedig Elusennol wrth iddi adeiladu ar y gwaith hyrwyddo a datblygu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a wnaed eisoes ym Mlaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Cefndir

Nod y Mentrau Iaith ydy hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru. Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991,ac erbyn hyn mae 22 Menter Iaith yn gwasanaethu pob rhan o Gymru. Wedi tyfu o awydd a dyheadau pobl leol y mae’r Mentrau Iaith, er mwyn hyrwyddo defnydd y Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn eu cymunedau. Mae’r Mentrau Iaith yn un o bartneriaid allweddol Llywodraeth Cymru ac yn gweithredu ar lawr gwlad i wireddu amcanion Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg – sydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Mae pob Menter Iaith yn gweithredu mewn ffordd unigryw yn ddibynnol ar anghenion lleol.

Disgrifiad Swydd/Prif Gyfrifoldebau:-
 

•      Ymateb a cydymffurfio ag anghenion corff rheoleiddio y Comisiwn Elusennol ac adrodd yn ôl fel yr angen.

•      Ymateb i anghenion a gweithdrefnau adrodd i Fwrdd Ymddiriedolwyr gan sicrhau bod gweithdrefnau’r Fenter yn cydfynd ac yn unol â Chyfansoddiad/Dogfen Lywoidraethu’r sefydliad.

•      Rheoli cyllideb a chyllid y Fenter ar y cyd â chwmni cyfrifon allanol i gadw cyfrifon cyfredol a chywir

•      Sicrhau arweinyddiaeth mewn cyflawni marc ansawdd Elusen Ddibynadwy i’r Fenter a'i wreiddio yng ngwaith ac ethos y Fenter.

•      Cydlynu a datblygu gwaith y Fenter drwy adnabod ffyrdd o hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn yr ardal trwy gynllunio gweithgareddau gyda phartneriaid lleol.

•       Codi proffil yr Iaith Gymraeg yn ardal y fenter a hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar draws y sectorau.

•       Mewn cydweithrediad â Bwrdd Ymddiriedolwyr, datblygu Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer cyfnod 2023-2026 a Cynlluniau Gweithredu blynyddol Fenter er mwyn gosod cyfeiriad pendant, a sicrhau bod y Fenter yn cyrraedd nodau a thargedau’r Llywodraeth.

•       Rheoli a monitro staff y Fenter (staff cyflogedig, staff achlysurol ein clybiau plant a gwirfoddolwyr).

•       Cydweithio â Thrysorydd y Fenter er mwyn rheoli cyllideb a chyllid y Fenter a sicrhau taliadau tryloyw a phrydlon gan gynnwys cyflogau staff parhaol ac achlysurol

•       Rheoli gwaith marchnata y Fenter.

•       Llunio a chyflwyno ceisiadau ariannol blynyddol y Fenter i Lywodraeth Cymru ynghyd â pharatoi adroddiadau cynnydd chwarterol a chyflwyno’r wybodaeth fel bo’r galw i’r Llywodraeth.

•       Llunio a chyflwyno ceisiadau ariannol er mwyn denu nawdd o ffynonellau amrywiol

•       Creu partneriaethau cryf gyda chyrff eraill yn ardal y Fenter a chynrychioli’r Fenter ar bwyllgorau’r Partneriaid.

•       Cydlynu a sicrhau adroddiadau ar gynnyd amserol a chynhwysfawr I’r Llywodraeth yn ol y galw

•       Cydweithio ag asiantaethau perthnasol ynglyn a’i chynlluniau Iaith a’r Safonau.Manyleb person
 

•      Sgiliau Iaith Gymraeg da ar lafar ac yn ysgrifendig yn hanfodol

•      Dealltwriaeth o ddiwylliant, demograffeg ac anghenion ieithyddol y De ddwyrain a thair sir y Fenter yn benodol.

•       Profiad o arwain tîm bychan i ddatblygu sefydliad cynhaliol gyda systemau llywodraethu clir a chadarn.

•      Y gallu i gyfathrebu’n glir yn Gymraeg a Saesneg ar bob lefel a gweithio gydag ystod eang o oedrannau

•      Dealltwriaeth o sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio a Chynlluniau Grant yr Iaith Gymraeg.

•      Profiad o wella busnes parhaol

•      Profiad o gynllunio gwariant a rheoli cyllid sylweddol

•      Dealltwriaeth o’r maes gofal plant a phrosesau diogelu ac amddiffyn plant

•      Profiad o drefnu amryw o weithgareddau gan ystyried materion diogelu ac asesiadau risg.

•      DBS cyfredol
•      Trwydded yrru gyfredol a char

Telerau’r Swydd

Cyflog: £31,152 - £33,000 (yn ddibynol ar sgiliau a phrofiad)

Telir cyfraniad pensiwn cyflogwr (8%) yn ychwanegol

Costau Teithio

Telir costau teithio yn ôl graddfa CThEM

Oriau Gwaith

37.5 awr yr wythnos. Yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio’n rhan amser. Bydd cyfle i weithio o gartref yn achlysurol.

Gwyliau

28 diwrnod y flwyddyn (+2 ddydd ychwanegol ar gyfer y Nadolig)

Hyd y Cytundeb

Parhaol

Bydd angen cwblhau cyfnod prawf o dri mis yn llwyddiannus.

Strwythur Rheoli

Byddwch yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac i’r Cadeirydd/Ymddiriedolwr o ran rheolwr llinell.

Lleoliad swyddfa’r Fenter

Ystafell L4 Alder Suite, Tŷ Mamhilad C
Llawr Cyntaf Gogledd
Ystad Parc Mamhilad Park
Pontypŵl
NP4 0HZ


Dyddiad Cau: 17 Hydref 2022

Cyswllt: Thomas Hughes

thomas@menterbgtm.cymru

Ffurflen Gais - Ffurflen Gais Prif Swyddog

Dychwelwch y ffurflen drwy ebost os gwelwch yn dda erbyn 9am, Dydd Llun, 17 Hydref 2022

 

Tendr Swyddog Digidol

Cefndir:  

Mae Menter Casnewydd a Menter BGTM (Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy) yn awyddus i apwyntio Swyddog Digidol ar y cyd hyd at 31 Mawrth 2023.  

Mae’r Mentrau yn chwilio am unigolyn profiadol, proffesiynol a chymwys i fod yn gyfrifol am greu cynnwys digidol atyniadol a gafaelgar ac i weithredu cynlluniau marchnata digidol Menter Casnewydd a Menter Iaith BGTM. Bydd yr unigolyn yma yn rhan o’r sgwrs ddigidol leol, gan amlygu’r Gymraeg a rhoi’r hyder i drigolion dwyieithog ardaloedd y Mentrau ddefnyddio’r iaith ar-lein. 

      

Y Gwaith:   

 • Cydlynu adnoddau cyfryngau cymdeithasol Menter Casnewydd a Menter Iaith BGTM  
 • Cynhyrchu cynnwys gwreiddiol i’n ffrydiau cyfryngau cymdeithasol a’n gwefannau 
 • Bod yn rhan o’r sgwrs ddigidol leol (e.e sylwadau calonogol, yn y Gymraeg/dwyieithog ar negeseuon, straeon ac erthyglau yn y wasg leol).  
 • Codi ymwybyddiaeth o’n gweithgareddau ac ymgysylltu ar gyhoedd â’n rhandaliadau  
 • Cysylltu â’r cyfryngau lleol a chymunedau i hyrwyddo gweithgarwch y Mentrau a’r Gymraeg.  
 • Datblygu a rheoli cyfryngau cymdeithasol, hyrwyddo’n gwasanaethau a denu mwy o drigolion lleol i’n gweithgareddau.  
 • Cydymffurfio a chanllawiau golygyddol gan gynnwys defnyddio ‘Llais y Gymraeg’.  

  

Y cwmni/ unigolyn llwyddiannus:  

 • Brwdfrydedd, angerdd a hyblygrwydd  
 • Yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl (yn ysgrifenedig ac ar lafar)  
 • Synnwyr cyffredin ac empathi.  
 • Creadigrwydd  
 • Agwedd bositif 
 • Profiad o farchnata, ffotograffiaeth, dylunio neu olygu fideo.  
 • Profiad o reoli cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus  
 • Dealltwriaeth o sefyllfa'r Gymraeg, y Mentrau Iaith a Phrosiect 2050  

Cyllideb: Cyflog o £15,000 gyda chyllideb marchnata digidol o £8,000 (£4,000 ar gyfer Menter Casnewydd, £4,000 ar gyfer Menter BGTM)

Oriau: 2.5 dydd (18 awr) Menter Casnewydd, 2.5 dydd (18 awr) ar gyfer Menter Iaith BGTM yr wythnos

Lleoliad: Gweithio o gartref a/neu swyddfeydd y Mentrau

Dyddiad cau: 17 Hydref 2022

Am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio am y tendr cysylltwch drwy e-bostio thomas@menterbgtm.cymru a dafydd@mentercasnewydd.cymru   

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to get information on Menter Iaith BGTM’s events!

Contact

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen and Monmouthshire. Registered Charity Number 1181104

Map

© Copyright 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Website with Delwedd