Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol. Serch hynny, er mwyn codi ymwybyddiaeth am weithgareddau’r ardal ac er mwyn cynyddu'r niferoedd sy’n mynychu’r digwyddiadau, yr ydym am gynnig llwyfan i’r grwpiau hysbysebu eu digwyddiadau.

Mae Cymdeithas Gymraeg Blaenau Gwent yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol pob mis. Mae modd ymuno â’r grwp Facebook am fwy o fanylion neu ebostiwch Helen Greenwood hgglynebwy@gmail.com.

Mae Cymreigyddion y Fenni yn cynnal traddodiad diwylliannol a llenyddol y Fenni. Mae’r Gymdeithas yn cwrdd pob mis yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn), Canolfan Gymraeg y dref, i glywed siaradwyr gwadd. Cysylltwch â post@cymreigyddion.org.uk.

 

MANYLION RHAGLEN CYMREIGYDDION Y FENNI 2018-19

 

12/01/19 - Parti Hen Galan gyda Merched y Wawr (Nos Sadwrn), Y Fari Lwyd ac adloniant gan gitarydd clasurol Rhisiart Arwel.

 

13/01/19 - Gwasanaeth Plygain, 3:00yp, Priordy’r Santes Fair (Dydd Sul)

 

02/03/19 - Parti Gŵyl Ddewi gyda Criw’r Efail (Nos Sadwrn).

 

26/03/19 - Stephen Powell: Dilyn Llwybrau’r De Cawcasws.

 

23/04/19 - Jenny Needs: Corpws Cenedlaethol Cymraeg.

 

28/05/19 - Taith dywys o gwmpas Placiau Gleision Trefynwy gyda Robin Davies.

 

25/06/19 - Alun Thomas: Cyffesion Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

 

23/07/19 - Taith dywys o gwmpas Brynbuga, lle ganwyd y biolegydd esblygiadiol Alfred Russel Wallace, gyda Jeff Davies ac OIwen Jones.

 

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn), Monk Street, Y Fenni NP7 5ND am 7.30yh ar 4edd Nos Fawrth y mis ond cofiwch sylwi ar yr eithriadau, os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae Criw’r Efail â’r nôd o ddathlu’r Gymraeg yn ardal y Fenni gan sefydlu Canolfan Gymraeg yn y dref mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae Criw’r Efail yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn gyson. Am wybodaeth bellach ymunwch a’r grŵp Facebook Criw’r Efail neu ebostiwch criwrefail@gmail.com.

Dilynwch Criw’r Efail ar Twitter.

Mae Cymdeithas Gymraeg Trefynwy yn trefnu digwyddiadau yn gyson. Maen nhw'n cynnal grwpiau er mwyn siarad a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cynnal teithiau cerdded ac yn trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd am ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes Cymru. Mae'r Gymdeithas hefyd yn cynnal sesiynau arbennig i gefnogi dysgwyr lleol. Am fwy o wybodaeth ebostiwch robinbronllys@yahoo.com.

 

Mae mwy o fanylion ar gwefan Cymdeithas Gymraeg Trefynwy.

Mae Cymdeithas Gymraeg Cas-gwent yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau gyda chefnogaeth Menter BGTM a Dysgu Cymraeg Gwent. Mae'r grwp yn cwrdd dwywaith y mis - unwaith am noson werin a sesiwn sgwrsio ac unwaith er mwyn clywed siaradwyr gwadd. Am fanylion pellach cysylltwch â rhys@menterbgtm.cymru.

 

Mae'r Gymdeithas hefyd yn cynnal Canolfan Gymraeg Cas-gwent "Ty Croeso". Cewch mwy o fanylion ar wefan Cymdeithas Gymraeg Cas-gwent.

 

Rhaglen y Gymdeithas: Mae’r Gymdeithas yn cwrdd nos Fercher, unwaith y mis, am 19:30 yn y Woodfield Arms, 16 Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EZ.

  • Cymdeithas Gymraeg Caswent

Clwb Gwerin a Siawns am Sgwrs: Mae’r Gymdeithas a Dysgu Cymraeg Gwent yn cynnal noson Werin(19:00-20:00) a Siawns am Sgwrs (20:00-21:00) unwaith y mis ar nos Iau yn y Woodfield Arms, Cas-gwent.

  • Siawns am Sgwrs: Casgwent / Folk Club and Chat Club: Chepstow
  • Siawns am Sgwrs: Casgwent / Folk Club and Chat Club: Chepstow

Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn trefnu ystod eang o grwpiau trafod, digwyddiadau cymdeithasol a chyrsiau penwythnos i gefnogi dysgwyr sy'n mynychu cyrsiau Cymraeg. Am fwy o wybodaeth dilynwch y dolenni isod neu ffoniwch Dysgu Cymraeg Gwent ar 01495 333710 neu ebostiwch welsh@coleggwent.ac.uk

Cewch fwy o wybdoaeth ar Facebook neu ar wefan LearnWelsh.cymru.

Criw o ferched o bob oed sy'n cyfarfod yn fisol er mwyn cymdeithasu yn y Gymraeg ydy Clwb Gwawr y Fenni. Mae rhaglen digwyddiadau amrywiol gyda chyfarfod ar drydydd nos Lun pob mis. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Carys Evans. Pris aelodaeth ydi £20.

 

Cewch fwy o wybodaeth ar dudalen Facebook y grwp.

 

Fel arfer mae aelodau Merched y Wawr Y Fenni yn cwrdd am 7yh ar ail Nos Fawrth y mis, yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn), Y Fenni NP7 9ND. Cysylltwch â Ruth Roberts (Ysgrifennydd) drwy anfon ebost at 1ruthroberts@gmail.com am ragor o fanylion.

Mae Cymraeg i Blant yn cynnal grwpiau er mwyn annog rhieni newydd i ddilyn llwybr dwyieithog i’w plant trwy ddewis gofal plant ac addysg Gymraeg. Mae’r grwpiau'n cynnwys Grŵp Tylino Babi (Baby Massage) yn addas ar gyfer babanod rhwng 8-24 wythnos oed; Grŵp Ioga Babi yn addas ar gyfer babanod o 10+ wythnos oed ac ar gyfer babanod 16+ wythnos oed; Grŵp Stori a Chân yn addas ar gyfer babanod 0-3 oed. Mae’r grwpiau yn ffordd wych i fagu hyder yn y Gymraeg, i ddysgu ymadroddion syml i ddefnyddio gyda’ch babi ac i wneud ffrindiau o’r newydd.

Gwelwch dudalennau Facebook Cymraeg i Blant am fwy o fanylion:

Mae nifer o Feithrinfeydd Cymraeg yn yr ardal. Mae rhestr o Feithrinfeydd yr ardal a’r manylion cyswllt yn ymddangos isod ar y posteri ar gyfer y siroedd (Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy).

 

Mae Cylchoedd Ti a Fi yn rhoi cyfle i rhieni a warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu dros baned mewn awyrgylch Gymreig. Mae grwpiau yn cwrdd yn wythnosol yn Beaufort, Tredegar, Brynbuga, Cas-gwent, Trefynwy, Cil-y-Coed, Y Fenni, Garnddiffaith, Pontypŵl a New Inn. Mae manylion pellach ar y posteri isod.

 

  • Cylch Ti a Fi Blaenau Gwent / Cylch Ti a Fi Blaenau Gwent
  • Cylch Ti a Fi Torfaen / Cylch Ti a Fi Torfaen
  • Cylch Ti a Fi Mynwy / Cylch Ti a Fi Monmouthshire

Trefynwy - Mae Gwasanaeth Cymraeg yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Tomos yn Nhrefynwy am 9:30 dydd Sadwrn pob yn ail mis.

NODYN

Oni nodir yn wahanol y mudiadau a’r grwpiau sy’n gyfrifol am drefnu a chynnal y grwpiau isod NID Menter BGTM. Nid cyfridoldeb y Fenter yw i sicrhau na gwirio’r manylion amserlenni. Dylir cysylltu â’r grwpiau er mwyn derbyn gwybodaeth bellach neu i wirio amseroedd a lleoliadau.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2023 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd