Menter Iath Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Partneriaid

Mae nifer fawr o fudiadau a grwpiau yn trefnu gweithgareddau ar draws ardal Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae rhai yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Fenter a rhai yn gweithredu’n gwbl annibynnol. Serch hynny, er mwyn codi ymwybyddiaeth am weithgareddau’r ardal ac er mwyn cynyddu'r niferoedd sy’n mynychu’r digwyddiadau, yr ydym am gynnig llwyfan i’r grwpiau hysbysebu eu digwyddiadau.

Mae Cymdeithas Gymraeg Blaenau Gwent yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol pob mis. Mae modd ymuno â’r grwp Facebook am fwy o fanylion neu ebostiwch Helen Greenwood hgglynebwy@gmail.com.

Mae Cymreigyddion y Fenni yn cynnal traddodiad diwylliannol a llenyddol y Fenni. Mae’r Gymdeithas yn cwrdd pob mis yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn), Canolfan Gymraeg y dref, i glywed siaradwyr gwadd. Cysylltwch â post@cymreigyddion.org.uk.

MANYION RHAGLEN CYMREIGYDDION Y FENNI 2018-19

12/01/19 - Parti Hen Galan gyda Merched y Wawr (Nos Sadwrn), Y Fari Lwyd ac adloniant gan gitarydd clasurol Rhisiart Arwel.

13/01/19 - Gwasanaeth Plygain, 3:00yp, Priordy’r Santes Fair (Dydd Sul)

02/03/19 - Parti Gŵyl Ddewi gyda Criw’r Efail (Nos Sadwrn).

26/03/19 - Stephen Powell: Dilyn Llwybrau’r De Cawcasws.

23/04/19 - Jenny Needs: Corpws Cenedlaethol Cymraeg.

28/05/19 - Taith dywys o gwmpas Placiau Gleision Trefynwy gyda Robin Davies.

25/06/19 - Alun Thomas: Cyffesion Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

23/07/19 - Taith dywys o gwmpas Brynbuga, lle ganwyd y biolegydd esblygiadiol Alfred Russel Wallace, gyda Gareth Beynon.

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn), Monk Street, Y Fenni NP7 5ND am 7.30yh ar 4edd Nos Fawrth y mis ond cofiwch sylwi ar yr eithriadau, os gwelwch yn dda!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae Criw’r Efail â’r nôd o ddathlu’r Gymraeg yn ardal y Fenni gan sefydlu Canolfan Gymraeg yn y dref mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae Criw’r Efail yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn gyson. Am wybodaeth bellach ymunwch a’r grŵp Facebook Criw’r Efail neu ebostiwch criwrefail@gmail.com.

Dilynwch Criw’r Efail ar Twitter.

Mae Cymdeithas Gymraeg Trefynwy yn trefnu digwyddiadau yn gyson. Maen nhw'n cynnal grwpiau er mwyn siarad a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cynnal teithiau cerdded ac yn trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd am ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes Cymru. Mae'r Gymdeithas hefyd yn cynnal sesiynau arbennig i gefnogi dysgwyr lleol. Am fwy o wybodaeth ewch at ebostiwch robinbronllys@yahoo.com.

Mae mwy o fanylion ar gwefan Cymdeithas Gymraeg Trefynwy.

Grŵp Darllen – Mae Grŵp Darllen yn cwrdd pob pythefnos am 14:00-16:00 ar brynhawn dydd Mercher yn Llyfrgell Trefynwy.

 • grwp-darllen

Clwb Clip S4C – Mae'r Clwb Clip yn cwrdd unwaith y mis ar ddydd Mercher rhwng 10:00-11:30 yn Llyfrgell Trefynwy. Mae’r clwb yn gyfle i ddysgwyr gwylio clipiau o raglenni gyda sgript er mwyn gwella eu dealltwriaeth.

 • Clwb a Chlip - s4c

Mae Cymdeithas Gymraeg Cas-gwent yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau gyda chefnogaeth Menter BGTM a Dysgu Cymraeg Gwent. Mae'r grwp yn cwrdd dwywaith y mis - unwaith am noson werin a chlonc ac unwaith er mwyn clywed siaradwyr gwadd. Am fanylion pellach cysylltwch â rhys@menterbgtm.cymru.

Cewch mwy o fanylion ar wefan Cymdeithas Gymraeg Cas-gwent.

Rhaglen y Gymdeithas: Mae’r Gymdeithas yn cwrdd nos Fercher, unwaith y mis, am 19:30 yn y Woodfield Arms, 16 Stryd y Bont, Cas-gwent, NP16 5EZ.

 • Cymdeithas Gymraeg Cas-gwent

Clwb Gwerin a Siawns am Sgwrs: Mae’r Gymdeithas a Dysgu Cymraeg Gwent yn cynnal noson Werin(19:00-20:00) a Siawns am Sgwrs (20:00-21:00) unwaith y mis ar nos Iau yn y Woodfield Arms, Cas-gwent.

 • Clwb Gwerin
 • Siawns am Sgwrs: Casgwent

Mae nifer o grwpiau annibynnol yn cwrdd i gynnal gweithgareddau trwy'r Gymraeg. Mae'r grwpiau canlynol yn cwrdd yn rheolaidd ond dylid cysylltu â'r grwpiau (lle bo'n bosib) i sicrhau eu bod nhw'n cwrdd ar ddyddiad penodol.

Grwp Sgwrsio/Coffi Y Beaufort Arms, Rhaglan, pob bore dydd Mawrth.

Grwp Sgwrsio/Siarad Cil-y-Coed, Ystafell Gyfarfod Llyfrgel Cil-y-Coed. Mae’r grwp yn cwrdd ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis am 10:00 y bore.

Clwb Coffi Cil-y-Coed, Llyfrgell Cil-y-Coed. Mae’r grwp yn cwrdd pob dydd Llun am 10:30 y bore.

Clwb Scrabble Dwyieithog, Canolfan y Degwm (Tithe Barn), Y Fenni. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnal Clwb Scrabble Dwyieithog pob dydd Iau rhwng 2:30 a 3:30.

Grwp Trafod Sessions House, Brynbuga. Mae grwp trafod yn cwrdd unwaith pob pythefnos yn Sessions House, Brynbuga. Cysylltwch â Sessions House i gadarnhau’d dyddiadau 01291 673011.

Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn trefnu ystod eang o grwpiau trafod, digwyddiadau cymdeithasol a chyrsiau penwythnos i gefnogi dysgwyr sy'n mynychu cyrsiau Cymraeg. Am fwy o wybodaeth dilynwch y dolenni isod neu cysylltwch â Dysgu Cymraeg Gwent ar 01495 333710 neu ebostiwch welsh@coleggwent.ac.uk

Cewch mwy o wybdoaeth ar Facebook neu ar wefan LearnWelsh.cymru.

Hwyl i'r Teulu - Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn cynnal gweithgareddau Hwyl i'r Teulu pob mis ar y cyd gyda Menter Casnewydd. Gwelwch y poster am fwy o wybodaeth.

 • Hwyl i'r teulu

Criw o ferched o bob oed sy'n cyfarfod yn fisol er mwyn cymdeithasu yn y Gymraeg ydy Clwb Gwawr y Fenni. Mae rhaglen digwyddiadau amrywiol gyda chyfarfod ar drydydd nos Lun pob mis. Am fwy o wybodaaeth cysylltwch gyda Carys Evans. Pris aelodaeth ydi £20.

Cewch mwy o wybodaeth ar dudalen Facebook y grwp.

 • 17/12/18 Swper Nadolig
 • 21/01/19 Sgio
 • 18/02/19 Dydd Gwyl Dewi
 • 18/03/19 Ukelele
 • 15/04/19 Osian Rees
 • 20/05/19 Noson Golff
 • 18/06/19 Helfa drysor Y Fenni
 • 15/07/19 Dathlu MAWR 10 Penblwydd Clwb Gwawr!

Mae Cymraeg i Blantyn cynnal grwpiau er mwyn annog rhieni newydd i ddilyn llwybr dwyieithog i’w plant trwy ddewis gofal plant ac addysg Gymraeg. Mae’r grwpiau'n cynnwys Grŵp Tylino Babi (Baby Massage) yn addas ar gyfer babanod rhwng 8-24 wythnos oed; Grŵp Ioga Babi yn addas ar gyfer babanod o 10+ wythnos oed ac ar gyfer babanod 16+ wythnos oed; Grŵp Stori a Chân yn addas ar gyfer babanod 0-3 oed. Mae’r grwpiau yn ffordd wych i fagu hyder yn y Gymraeg, i ddysgu ymadroddion syml i ddefnyddio gyda’ch babi ac i wneud ffrindiau o’r newydd.

Gwelwch dudalennau Facebook Cymraeg i Blant am fwy o fanylion:

 • Cymraeg i blant Blaenau Gwent
 • Cymraeg i blant Ardal Torfaen
 • Cymraeg i blant Ardal Mynwy

Mae nifer o Feithrinfeydd Cymraeg yn yr ardal. Mae rhestr o Feithrinfeydd yr ardal a’r manylion cyswllt yn ymddangos isod ar y posteri ar gyfer y siroedd (Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy).

Mae Cylchoedd Ti a Fi yn rhoi cyfle i rhieni a warchodwyr gwrdd yn rheolaidd I fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu dros baned mewn awyrgylch Gymreig. Mae grwpiau yn cwrdd yn wythnosol yn Cendl, Tredegar, Brynbuga, Cas-gwent, Trefynwy, Cil-y-Coed, Y Fenni, Garnddiffaith, Pontypwl a New Inn. Mae manylion pellach ar y posteri isod.

 • Cylch Ti a Fi Blaenau Gwent
 • Cylch Ti a Fi Torfaen
 • Cylch Ti a Fi Mynwy

Trefynwy - Mae Gwasanaeth Cymraeg yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Tomos yn Nhrefynwy am 9:30 dydd Sadwrn pob yn ail mis.

 

NODYN

Oni nodir yn wahanol y mudiadau a’r grwpiau sy’n gyfrifol am drefnu a chynnal y grwpiau isod NID Menter BGTM. Nid cyfridoldeb y Fenter yw i sicrhau na gwirio’r manylion amserlenni. Dylir cysylltu â’r grwpiau er mwyn derbyn gwybodaeth bellach neu i wirio amseroedd a lleoliadau.

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd