Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Swyddi

Swydd Gwag - Swyddog Datblygu Cymunedol Sir Fynwy

Swyddog Datblygu Cymunedol

Ardal Mynwy

 Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

www.menterbgtm.cymru

Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg?

Mae Sefydliad Elusennol Corfforedig Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith o hyrwyddo a datblygu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg a wnaed eisoes yn Sir Fynwy

Cefndir

Nod y Mentrau Iaith ydy hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru. Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991,ac erbyn hyn mae 22 Menter Iaith yn gwasanaethu pob rhan o Gymru. Wedi tyfu o awydd a dyheadau pobl leol y mae’r Mentrau Iaith, er mwyn hyrwyddo defnydd y Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn eu cymunedau. Mae’r Mentrau Iaith yn un o bartneriaid allweddol Llywodraeth Cymru ac yn gweithredu ar lawr gwlad i wireddu amcanion Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg – sydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Mae pob Menter Iaith yn gweithredu mewn ffordd unigryw yn ddibynnol ar anghenion lleol.

 

Disgrifiad Swydd/Prif Gyfrifoldebau:-

 • Darparu cyfleoedd i drigolion y sir gael mynediad i ddigwyddiadau ieithyddol, diwylliannol a chelfyddydol.
 • Asesu anghenion cymunedau Sir Fynwy o safbwynt gweithgareddau cyfrwng Cymraeg drwy broses o ymgynghori eang.
 • Meithrin a datblygu cysylltiadau agos gyda grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a phartneriaid eraill (e.e Cymraeg i Oedolion Gwent, Mudiad Meithrin) gan gydlynu a threfnu gweithgareddau blaengar a deniadol a’u gwerthuso’n gyson.
 • Gweithio gyda phlant a phobl o bob oedran.
 • Datblygu prosiectau penodol a flaenoriaethwyd yng nghais a thargedau’r  Llywodraeth.
 • Cyfrannu at brosesau gwerthuso a monitro'r Fenter.
 • Hyrwyddo gwaith y Fenter trwy ddefnydd helaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan.
 • Codi proffil y Fenter yn y wasg leol a chenedlaethol, paratoi datganiadau ac erthyglau cyson a’u dosbarthu i’r wasg a’r cyfryngau ac ati.
 • Paratoi ceisiadau am nawdd.

 

Manyleb person

 • Sgiliau Iaith Gymraeg da ar lafar ac yn ysgrifendig yn hanfodol
 • Dealltwriaeth o ddiwylliant ac anghenion ieithyddol Sir Fynwy a'r De-ddwyrain
 • Profiad o weithio gyda phlant ac oedolion a threfnu amrwy o weithgareddau ar eu cyfer
 • Y gallu i gyfathrebu’n glir yn Gymraeg a Saesneg ar bob lefel a gweithio gydag ystod eang o oedrannau
 • Hyderus pan yn weithio’n annibynnol ac yn dangos blaengaredd
 • Profiad o greu ac annog syniadau newydd (arloesol)
 • Sgiliau safonol o ddefnyddio TG / cyfryngau cymdeithasol
 • DBS cyfredol
 • Trwydded yrru gyfredol a char

 

Telerau’r Swydd

Cyflog: £21,074 -£23,111 (yn ddibynol ar sgiliau a phrofiad)

Telir cyfraniad pensiwn cyflogwr (8%) yn ychwanegol 

Costau Teithio

Telir costau teithio yn ôl graddfa CThEM

Oriau Gwaith

37.5 awr yr wythnos. Yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio’n rhan amser. Disgwylir i chi weithio oriau anghymdeithasol ar adegau

Gwyliau

28 diwrnod y flwyddyn.

Hyd y Cytundeb

Ariennir y swydd hon yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Bydd angen cwblhau cyfnod prawf o dri mis yn llwyddiannus.

Strwythur Rheoli            

Byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd Prif Swyddog ac yn atebol i fwrdd Ymddiriedolwyr y Fenter.

Lleoliad swyddfa’r Fenter

Ystafell L4 Alder Suite, Tŷ Mamhilad C

Llawr Cyntaf Gogledd

Ystad Parc Mamhilad Park

Pontypŵl            

NP4 0HZ

*Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio mewn swyddfeydd ledled y sir ar adegau yn ogystal â gweithio o gartref

 

Dyddiad Cau: 24 Mawrth 2021

Cyswllt:Thomas Hughes, Prif Swyddog

thomas@menterbgtm.cymru

Dychwelwch y ffurflen trwy ebost os gwelwch yn dda erbyn 12pm, Dydd Mercher, 24ain Mawrth 2021

Ffurflen Gais:  Swyddog Datblygu Cymunedol - Mawrth 2021

 

Ymunwch a'n Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy!

Cysylltu

Noddir gan Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy. Rhif Sefydliad Elusennol Corfforedig 1181104

Map

© Hawlfraint 2019 - Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy - Gwefan gyda Delwedd